top of page
Paino vanha.jpg

Yrityksen strategian määrittely

Kokemukseni mukaan useimmilla alamme yrityksillä ei ole lainkaan määriteltyä startegiaa. Ei olla mietitty omia vahvuuksia ja heikkouksia. Ei myöskään ole selkeää visiota siitä miltä yritys näyttää viiden vuoden kuluttua. Määrittelemällä strategia ja viestittämällä se onnistuneesti koko organisaatiolle helpottuu moni asia päivittäisjohtamisessa. Strategia kertoo minkälaisille asiakkaille palveluja tarjotaan, mitkä ovat tarjottavat tuote ja palvelukokonaisuudet, miten toimia jotta yrityksen keskipitkän ajan päämäärät toteutuvat. Keskeistä startegiatyössä on myös näitten päämäärien, vision, määrittäminen. Kun tiedetään mihin ollaan menossa voidaan rakentaa strategia joka määrittelee keinot ja toimintatavat kuinka päämäärä saavutetaan. Strategia kertoo mitä tulee tehdä jotta visio toteutuu. 

Aivan keskeistä strategian rakentamisessa on muistaa että sitä ei tehdä yrityksen johdolle vaan koko henkilöstölle. Strategian tulee kuvata konkreettista toimintaa ja sen tulee olla niin selkeä että kaikki ymmärtävät mitä siinä sanotaan.

 

Strategian määrittelyyn ja kehityssuunnitelman laatimiseen tuon osaamiseni ja kokemukseni. Voin olla mukana työn alkuunsaattamisessa ja kommentoimassa sen etenemistä mutta voin myös olla tiiviimin mukana ohjaamassa koko prosessia. On kuitenkin keskeistä että strategia on aidosti yrityksen näköinen ja että se koetaan luonnolliseksi osaksi yritystä. Työtä ei siis tule kokonaan ulkoistaa vaan konsultin rooli on enemmän ohjaava.

lean.jpg
namnlöst-9.jpg
bottom of page